Vraag direct een Offerte aan!
empty
home   /   voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Graffiti NO!

 

Algemene Voorwaarden van Graffiti NO! gevestigd te Kampen aan de Industrieweg

5t (8263 AA), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer

0184434.
 

1. DEFINITIES

1. Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Graffiti NO! een opdracht tot het

verrichten van werkzaamheden heeft gegeven alsmede diens vertegenwoordiger(s),

gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Graffiti

NO! uit anderen hoofde worden verricht, dit alles zoals vermeld in de

opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig

kunnen zijn. Onder werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan:

het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden van uiteenlopende aard voor zowel

bedrijven als particulieren.

3. Overeenkomst: iedere overeenkomst terzake van het verrichten van de werkzaamheden

die tussen partijen tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop,

alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die

overeenkomst.

2. ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen

Graffiti NO! en Opdrachtgever. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende

voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak

door Graffiti NO! schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie

weergeven worden overeengekomen in een door Graffiti NO! op te stellen

opdrachtbevestiging.

2. Afspraken met personeel van Graffiti NO! binden Graffiti NO! niet, tenzij deze afspraken

schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Graffiti NO! zijn bevestigd.

3. Andere voorwaarden dan deze worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Andere

voorwaarden dan wel afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts

geldig, indien en voor zover beide partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen,

afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene

voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen

afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkens schriftelijk

bevestigd.

3. OFFERTES

1. Alle aanbiedingen van de zijde van Graffiti NO! zijn - tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen - vrijblijvend. Graffiti NO! is pas gebonden nadat zij de opdracht

schriftelijk heeft bevestigd.

2. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld

op grond van de werkelijk bestede uren en het alsdan geldende uurtarief.

3. Alle door Graffiti NO! opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdracht

bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4. Graffiti NO! is gerechtigd, de overeengekomen (dan wel conform lid 2 van deze bepaling

vastgestelde) prijs c.q. prijzen jaarlijks per 1 januari (maar niet eerder dan drie

maanden na totstandkoming van de Overeenkomst) te indexeren volgens de

consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd

door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde prijs is gelijk aan

de geldende prijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van het

kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de prijs wordt aangepast,

gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar

van de geldende prijs. Indien het CBS bekendmaking van genoemd indexcijfer staakt,

zal een zoveel mogelijk daarmee vergelijkbaar indexcijfer worden toegepast.

5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, behoudt Graffiti NO! zich het

recht voor om stijging van één of meer van de kostenelementen (waaronder ook,

doch niet uitsluitend wordt verstaan lonen en sociale premies)aan Opdrachtgever

door te berekenen. Een zodanige prijsverhoging zal minimaal 30 dagen voorafgaand

aan de datum waarop zij voor het eerst van toepassing zal zijn, schriftelijk door

Graffiti NO! aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever is in dat

geval bevoegd om binnen zes weken na dagtekening van de brief afkomstig van

Graffiti NO! zoals bedoeld in de vorige zin, de overeenkomst te ontbinden middels

een aangetekend schrijven.

4. OPDRACHTEN

1. Bij twijfel over de inhoud van de overeenkomst, wordt de opdrachtbevestiging geacht de

Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2. Indien Opdrachtgever de inhoud van de overeenkomst of de wijze waarop daar uitvoering

aan wordt gegeven op enig moment wenst te wijzigen, zal Graffiti NO! hieraan

tegemoet komen, indien en voor zover dit, naar haar oordeel, redelijkerwijs mogelijk

is. Worden de bedoelde wijzigingen door Opdrachtgever niet schriftelijk maar

mondeling opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging

voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de wijzigingen schriftelijk door Graffiti

NO! zijn bevestigd.

3. Indien een wijziging in de overeenkomst als bedoeld in artikel 4.2 hiervoor, welke door

Graffiti NO! is geaccepteerd, hogere kosten veroorzaakt dan waarop bij prijsopgave

en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden deze hogere kosten aan

Opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Opdrachten van de Opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke

omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

5. Graffiti NO! behoudt zich het recht voor meer Werkzaamheden dan vermeld in de

opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen,

indien deze Werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de

goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de

hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

6. Alle andere overeenkomsten dan de overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde

tijd, eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde

tijdstip.

7. Bij opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd dient een opzegtermijn in acht

te worden genomen van tenminste één maand; opzegging geschiedt door middel van

een aangetekend schrijven.

8. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt met inachtneming van het gestelde in

artikel 4.7 telkens stilzwijgend met een periode van 1 jaar verlengd.

9. Het is Opdrachtgever noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een

periode van zes maanden na beëindiging van de overeenkomst toegestaan, op

enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met een door of namens Graffiti

NO! bij Opdrachtgever te werk gestelde of met door of namens Graffiti NO! bij de

opdracht voor Opdrachtgever betrokken personeel, zulks op straffe van een boete

van € 2000,00 (tweeduizend Euro) voor elke overtreding, en een boete van € 500,00

(vijfhonderd Euro) per week dat de overtreding voortduurt.

10. De inhoud van de overeenkomst is gebaseerd op de bij opname van de

werkzaamheden door de Opdrachtgever aangewezen of opgegeven ruimtes,

objecten, inventaris en hoeveelheden.

11. Indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden wijzigen, is

Graffiti NO! gerechtigd in overleg met Opdrachtgever een prijsaanpassing door te

voeren.

5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

1. Elke gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst, waaronder mede wordt verstaan de

uitvoering van een gedeelte van samengestelde overeenkomsten, kan worden

gefactureerd, in welk geval dit gedeelte wordt beschouwd als een op zich staande

transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden in overeenstemming

met het bepaalde in artikel 10.

2. Uitvoering van de overeenkomst geschiedt zoveel mogelijk binnen de gangbare, daarvoor

ingeplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of

andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De

overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijn is slechts indicatief en geldt slechts

als fataal indien de Opdrachtgever

Graffiti NO! bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een

vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Graffiti NO! schriftelijk is bevestigd.

3. Indien de Opdrachtgever enige voor hem uit de overeenkomst met Graffiti NO!

voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een

overeenkomst of na afloop daarvan mocht blijken dat Opdrachtgever onjuiste of

onvolledige gegevens heeft verstrekt, heeft Graffiti NO! het recht de nakoming van

alle verplichtingen tegenover de Opdrachtgever op te schorten en zelfs alle

overeenkomsten met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder

dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met

behoud van haar recht op schadevergoeding. Alles wat door Opdrachtgever aan

Graffiti NO! verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.

4. Graffiti NO! is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst of onderdelen daarvan uit te

besteden aan of te laten verrichten door derden, indien dat naar de mening van

Graffiti NO! een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5. Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Graffiti NO!, nodig voor de

uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever

verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of

beschadiging heeft Graffiti NO! het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te

brengen.

6. Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken/faciliteiten zoals

elektriciteit, gas en water gratis beschikbaar stellen evenals eventueel andere

aanwezige hulpmiddelen benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

6. OVERMACHT EN ONTBINDING

1. Storingen in de bedrijfsvoering van Graffiti NO! tengevolge van overmacht (onder

overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten,

overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer,

stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare

nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen,

optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt,

maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en

halffabrikaten aan Graffiti NO! door derden en andere onvoorziene omstandigheden,

ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale

bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs

onmogelijk maken) ontslaan Graffiti NO! van de overeengekomen termijn of van de

uitvoeringsplicht, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op

vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

2. In geval van overmacht zal Graffiti NO! daarvan onverwijld mededeling doen aan de

Opdrachtgever. Ingeval van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever, is Graffiti

NO! gerechtigd te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de

uitvoering hiervan alsnog mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging

meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend.

3. Partijen zijn, onverminderd hun recht tot ontbinding in geval van toerekenbare

tekortkoming op grond van het bepaalde in artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek,

bevoegd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang

geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de andere partij :

a. de andere partij diens faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt

verklaard;

b. de andere partij surséance van betaling aanvraagt of aan hem surséance van

betaling wordt verleend;

c. de andere partij zijn onderneming liquideert en/of zijn activiteiten staakt.

4. Indien één van partijen gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden en hij van dit recht

gebruik maakt, is Opdrachtgever verplicht Graffiti NO! over het reeds uitgevoerde

gedeelte van de overeenkomst naar evenredigheid te betalen en alle in het kader van

de overeenkomst door Graffiti NO! gemaakte kosten te vergoeden. 6.5 De artikelen

7:408 en 7:411 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

7. KLACHTEN EN GARANTIE

1. Klachten dienen steeds schriftelijk en binnen 48 uur na uitvoering van de overeenkomst

aan Graffiti NO! kenbaar te worden gemaakt. Graffiti NO! is niet aansprakelijk voor

schrijffouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of

facturen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg geldt de uitleg van

Graffiti NO! als bindend, tenzij het tegendeel door de Opdrachtgever wordt bewezen.

2. Eventuele gebreken aan een deel van de geleverde werkzaamheden en/of goederen geven

niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

3. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de

betalingsverplichting van de Opdrachtgever ten aanzien van die of andere

werkzaamheden/leveranties niet op.

4. Eventuele gebreken aan een kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het

recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5%

van de totale hoeveelheid beschouwd.

5. Op geleverde goederen is Graffiti NO! nimmer gehouden een verdergaande garantie te

verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Graffiti NO!

verstrekte garantie.

8. AANSPRAKELIJKHEID

1. Graffiti NO! draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en

door welke oorzaak ook ontstaan – waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend

wordt verstaan directe en indirecte (bedrijfs)schade, gederfde winst en immateriële

schade - anders dan voor schade ontstaan tengevolge van opzet of bewuste

roekeloosheid aan de zijde van Graffiti NO!. De aansprakelijkheid van Graffiti NO! is

te allen tijde beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs voor de door

Graffiti NO! te verrichten werkzaamheden c.q. de door haar te leveren goederen, tot

een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen.

2. Opdrachtgever is gehouden Graffiti NO! te vrijwaren van alle vorderingen tot

schadevergoeding welke derden tegen Graffiti NO! instellen ter zake van schade

ontstaan door of met de Graffiti NO! geleverde diensten.

3. Indien een Opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of

rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk

voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 8.4

Adviezen worden door Graffiti NO! naar beste weten en te goeden trouw verstrekt,

doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of

indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

4. Evenmin aanvaardt Graffiti NO! enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden

ten gevolge van het aanleveren door Opdrachtgever van onjuiste of onvolledige

gegevens, evenals ten gevolge van het niet verwerken van gegevens waarvan de

ontvangst niet uitdrukkelijk door Graffiti NO! is bevestigd.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Het eigendom van de te leveren goederen gaat niet op het moment van de feitelijke

aflevering, maar pas op Opdrachtgever over, indien deze alle navolgende

verplichtingen uit alle met Graffiti NO! gesloten overeenkomsten is nagekomen:

◦ - De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;

◦ - De tegenprestatie(s) met betrekking tot, krachtens de overeenkomst(en), door

Graffiti NO! verrichte of te verrichten diensten;

◦ - Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door Opdrachtgever van (een)

overeenkomst(en).

2. Graffiti NO! is te allen tijde gerechtigd door haar geleverde en aan haar toebehorende

goederen bij Opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, zolang

Opdrachtgever zijn verplichtingen ten opzichte van Graffiti NO! niet nakomt.

Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete

van € 500,00 (vijfhonderd Euro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

3. Het is Graffiti NO! toegestaan foto’s te maken van de door haar uitgevoerde

werkzaamheden en deze foto’s te gebruiken voor promotie doeleinden.

10. BETALINGEN

1. Indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een periode van langer dan

een maand of indien de overeengekomen prijs naar de mening van Graffiti NO!

daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in

termijnen vorderen. Graffiti NO! is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen

betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze

tijdens de uitvoering van de overeenkomst te verlangen.

2. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in Euromunt.

Graffiti NO! heeft het recht contante betaling te verlangen.

3. Bij overschrijding van een betalingstermijn als bedoeld in de artikelen 10.1 en/of 10.2, is

Graffiti NO! bevoegd de Opdrachtgever rente te berekenen over het verschuldigde

factuurbedrag van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover

de verschuldigde wettelijke rente hoger is dan het hiervoor genoemde percentage,

wordt de wettelijke rente berekend.

4. 10.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Graffiti NO! moet

maken ter effectuering van haar rechten, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum

van € 100,00 (honderd Euro).

5. Indien Opdrachtgever de overeenkomst in onderaanneming door Graffiti NO! doet

uitvoeren, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Graffiti NO! zijn vorderingen op

de klant, ontstaan uit diens contractuele verhouding met de klant, om niet aan

Graffiti NO! cederen. Opdrachtgever verleent Graffiti NO! reeds nu onherroepelijk

volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

6. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Graffiti NO! ingediende factuur te

voldoen met inachtneming van de daarop vermelde betalingsspecificaties. Voor zover

de Opdrachtgever zich in zijn betalingen niet of slechts gedeeltelijk richt naar de

betalingsspecificaties, zijn deze betalingen vooralsnog niet bevrijdend; tevens is

Graffiti NO! gerechtigd te handelen zoals verwoord in artikel 10.3 ten aanzien van

zowel de geblokkeerde rekening (g-rekening), als haar vrije rekening.

11. AANVULLENDE VOORWAARDEN

1. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp en/of

reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.

Graffiti NO! is vrij in zijn keuze van hulp en/of reinigingsmiddelen, tenzij anders is

overeengekomen.

2. Bij glazenwas-werkzaamheden aan de buitenzijde van het object c.q. gebouw is het

Graffiti NO! toegestaan kosteloos gebruik te maken van voorzieningen zoals

hangsteigers en loopbruggen, voor zover aanwezig.

3. De Opdrachtgever verplicht zich afsluitbare ruimten, zoals werkkasten voor

materiaalopslag, kosteloos ter beschikking te stellen.

4. Graffiti NO! zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premie

sociale verzekeringswetten en A.O.W.; zij vrijwaart de Opdrachtgever van alle

eventuele aanspraken dien aangaande.

12. GESCHILLEN

1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

2. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de

Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende,

adviserende en rechtsprekende lichamen.

13. SLOTBEPALING

1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de overeenkomst in

het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden